Disiplin ve Dirayet

Her bireyin kendi hayatını idame ettirirken belli başlı konularda sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, toplumda işler durumda olabilmesi, önceden oluşabilecek problemleri önleyebilmesi için kendine ve çeşitli temel ve branş bilgi alanlarına hakim olması gerekir.

Disiplin eğitim ve terbiye ile ilişkili bir konudur. Disiplinin sonucunda terbiyeli, sağduyulu, kararlı, tutarlı, sağlam, olgun ve denetimli bir kişi açığa çıkar. Disiplinle birlikte bir kişinin yaptığı hatalarda azalma olmalı geçerli davranış-yöntem-üslup sergiler.

Dirayet özellikle sağlam, kararlı ve tutarlı bir şekilde hayat koşullarına göğüs germek ve daha olumlu hale getirmek için önemlidir. Dirayet kişinin karakterinin sağlam kalmasını ve uzun soluklu işlerin altından kalkmasını sağlar. Dirayet geliştiği zaman birey zor ve stresli koşullar altında hem verimli hem de sağlam kalabilir.

Bireysel Disiplin

Kişinin kendi kişisel gelişimi, ahlaki karakteri, zihinsel durumu, tutarlılığı, olgunluğu, bağımsızlığı, gücü, yetkisi ve yeteneklerine dairdir. Bireysel disiplin aile hayatıyla başlar ve okulda devam eder. Ancak kişi bir çok eğitimler alabildiği gibi kendi kendini de disipline edebilir.

Disiplin sadece toplumsal yapılar içinde otoriteye itaat olarak algılanamalıdır. Birey kendi kendini mevcut otoritelerden daha üstün bir şekilde disipline edebilme becerisini kendinde geliştirebilir. Ancak önemli bir husus otorite pozisyonundaki kişilerin disiplinlerinin sağlam olmasıdır, böylece hem otorite oldukları konuda hakim olurlar, hem otoritelerini, pozisyon ve yetkilerini yanlış amaçlar için kullanmazlar hem de örnek bir karakter olarak ardıllarına yol gösterebilirler.

Birey kendini işleri, davranışları, eserleri ve sözleri ile ifade ederken ölçülü ve güzel olma konusunda kendini disipline edebilir. Bireysel bağlamda güzellik elbette çok göreli bir kavram olarak gözükebilir. Ancak güzellik bir çok şekilde bir insana yerleşebilir ve oluşunun bir parçası olabilir. Özden bir özgünlük üzerinden herkesin mevcut olan potansiyel ve açığa çıkabileceği bir güzellik vardır. Sevgi en genel manasıyla her şeye güzellik katabilir.

Bireysel disiplin kişinin eksiklerini tamamlamasını ve meziyetlerini güçlendirmesini sağlar. Disiplin sayesinde bir birey mevcut bireysel, çevresel, toplumsal koşullara aşkınlık geliştirebilir. Her birey temel hayati konulara hakim olabilmelidir ve mesleki-uzmanlık alanlarından birinde kendini geliştirebilmelidir. Disiplin bireyin ve toplumun aciz ve cahil kalmasını engeller, bireyi ve toplumu saf, kararlı, güçlü, dengeli ve temiz tutar.

Toplumsal disiplinin sağlanması için her birey kendi disiplininden ve kendi ardılları-öncülleri ve denklerinden sorumludur. Her bireyin disiplini toplumsal disipline katkıda bulunur. Örnek davranışlar sergileyen bireylerin bulunması diğer bireylerin de olumlu hareket etmesi için bir referans olur.

Bireysel disiplin bir çok kalemde incelenebilir. Fiziksel, Duygusal, Zihinsel, Ahlaki, Ruhsal, Uzmanlık, İş-Meslek ve Yaratıcılık olarak ayrıştırılabilir.

Fiziksel Disiplin

Fiziksel disiplin kişinin bedenine söz geçirebilmesi, kendini bedeninde iyi ve güzel hissetmesi, sağlıklı bir bedene sahip olması, boy ve kilo oranının tutarlı olmasıyla ilgilidir. Beden disipline edildiği zaman istemsiz hareketler ve bedendeki olumsuzluklar ortadan kalkar. Her birey fiziksel disiplin sayesinde sağlıklı, güçlü, dayanıklı, esnek, çevik olabilir ve koşullara uyum sağlayabilir.

Birey yeme-içme, uyku, dinlenme, güvenlik gibi yönlerden kendini disipline edebilir. Yeme-İçme alışkanlığı hem alınan besinin niteliği hem de niceliği açısından önemlidir. Gereğinden fazla veya az beslenmek, dinlenmek ve uyumak kişide ölçünün şaşmasına sebep olur. Kişi kendine yettiği noktayı ve sınırlarını bilmelidir.

Beden Spor, Egzersiz, Yoga, Tai Chi, QiQong, Jimnastik, Yürüyüş-Koşu gibi faaliyetlerle disipline edilebilir. Ayrıca Oruç, İffet ve Denetim-Kısıtlama-İrade Güçlendirme çalışmalarıyla da bedenin sınırları denenebilir ve ihtiyaçları ölçüye alınabilir. Bedensel ihtiyaçlar kadar bedensel zevkler de kontrol altına alınmalıdır ve vücudun tembelleşip hantallaşmasına mahal verilmemelidir.

Bireyin kendi bedeninin içinde rahat olması, bedenini sevmesi ancak kimliğini bedeninden ayrı bir seviyede de görebilmesi önemlidir. Ruh bir çok defa reenkarnasyon yoluyla farklı bedenlerde yaşar. Beden üzerinden deneyimleyen esas Ruh olduğu için birey kendini bedeninden ibaret görmemelidir. Beden geçicidir ve ecel geldiğinde vedalaşılır.

Bedensel farkındalık sahibi olmak önemlidir. Ruh ve akıl beden aracılığı ile bireye bir çok şey anlatabilir. Birey bedenini dinleyerek kendisine anlattığı mesajı net bir şekilde çözümleyebilmelidir. Karmik kayıtlarımız ve geçmiş yaşam anılarımız bedenimize kaydedilir. Bedenimizde oluşan rahatsızlıklar ve hastalıklar karma ile bağlantılı olabilir.

Bedensel ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Bedensel hazlar ve istekler zaafiyet haline gelmemelidir. Beden ihtiyaç duyduğu sevgi ve cinselliği özgürce alabilmeli ve yayabilmelidir. Bireyin sevgi yayması da bir ihtiyaçtır ve sevgi bedensel eylemle de ifade bulur ve somutlaşır. Sevginin somutlaştığı yerde yerleşebilmesi için beden doğru kullanılmalı ve doğru işlere koşulmalıdır. Bedensel hazlara ayrılan zaman bu durumda kişinin bütüncül hayır eksenindeki özgün muradını gerçekleştirmesine engel olmamalıdır. Hayatın anlamı sadece hazlarda değildir ve kişi muradını takip ettiği sürece açılır.

Nefese de dikkat edilmesi gerekir. Nefes enerji, düşünce, duygu ve beden arasında köprü olan temel bir konudur. Nefesin ritmik ve dolgun olması, vücutta bütün hücreleri beslemesi önemlidir. Nefes alırken birey tıkanmamalıdır, göğüs kafesi ve karın kasları ritmik bir şekilde şişerek sönmelidir. Bir kişinin nasıl nefes alıp verdiği hayatı nasıl algıladığı ve yaşadığı yönünde de bir çok işaret belirtir.

Enerjetik Disiplin

Bireyin simya durumu genel olarak enerjisi üzerine temellenir ve her şey bu temel üzerinden şekillenir. Eril ve Dişil enerjilerin ve kanalların dengesizliği durumunda vücutta asimetri ve ölçüsüzlükler oluşabilir. Hayati varlığın unsurlarının faaliyetleri arasında Enerji seviyesi de oldukça önemlidir.

Madde, Can, Duygu, Düşünce ve Ruh’a genel olarak işlemiş bir konudur enerji ve her varoluş mertebesinin kendi doğasına uygun olan farklı kanunlarla çalışabilir.

Enerjinin temelinde nefes ve besin vardır. Nefes ve besinin üst seviyelerde maddi, manevi ve ruhani açılımları vardır. Enerji her yerde mevcuttur ve yaşayan her şeyde enerji ile hareket vardır.

Nefesin terbiye edilmesi enerjetik disiplinin önemli bir parçasıdır. Bireyin gün içinde nasıl nefes alıp verdiği, aklını ve ruhunu nasıl beslediği de Bütüncül Bireysel Disiplin dahilinde önemli olacaktır. Enerji seviyesinde anlanan şeyler hayata bütüncül olarak uygulanabilir.

Bireyin cinsel enerjisiyle barışması ve bu enerjiyi de tanıması önemlidir. Eterik beden seviyesinde herkeste hem eril hem de dişil organlar bulunur. Birey kendi içinde enerjetik seviyede otoseksüel deneyim yaşayabilir. Ruh cinsiyet ötesidir ve bireyin kendini bir cinsiyet mensubu olarak aşırı kimliklendirmesi, enerjetik yapısında da kutuplaşma oluşturabilir. Kutuplaşma durumunda ruh bedenin içinde çok rahat edemez ve maddi/manevi sağlıkta bozulma veya zayıflama gözlenebilir.

Yaşamsal enerjiler Rajas-Kükürt, Tamas-Tuz, Sattvas-Civa, Eril-Pingala-Yang, Dişil-Ida-Yin, Orta-Sushumna-Tao, Ateş, Su, Hava, Toprak gibi unsurlarla nitelendirelibilir ve ayrıştırılabilir. Yaşamsal enerjilerin durumlarını çözümlerken. Gezegenin kendi aurası ve enerji yayını vardır. Gezegenler, Uydular, Yıldızlar, Asteroidler, Eterik Kütleler ve Yapıların birbirleriyle ilişkili bir enerjetik varlıkları vardır.

Tanrının Zatı da enerjetik düzlem üzerinden gerçekliğimizde bizimle temas kurabilir. Melekler ve Işık varlıkları da enerji bedenlerine sahip olabilirler.

Karanlık veya olumsuz enerji varlıkları, parazitler ve enerjetik hastalıklar da vardır.

Şifacıların özellikle bu alanda kendilerini disipline ederek Billur ve Güçlü bir Nur yayını yapabilmeleri önemlidir. Şifacılar ve bireyler enerjetik açıdan Nurani bir hale gelerek bu hallerini koruyabilmelidirler.

Bireyin yaşamsal faaliyetlerinin düzende, dengede ve hayati gücünün de ışıldar ve taşar halde olması olumlu bir sağlık halidir. Bu sağlık hali bireyin kendi bütüncül doğasını tanımasıyla sağlanabilir ve korunabilir. Bir hastalık meydana gelmeden önce kendini enerji sahasında gösterir ve buradan fiziksel bedende somutlaşabilir. Enerjetik alanda tespit edilen hastalıklar ihtimalleri ve sebepleri ile birlikte kaldırılarak hastalıklar önlenebilir.

Muska, Vefk, Tılsım ve Bütün Manevi Değer Taşıyan Eşya mana ve enerji taşır. Bu güç mana içeriğine göre koşullanır. Enerji seviyesi ve mana seviyesi birliktedir, ancak ayrışabilirler.

Duygusal Disiplin

Duygusal disiplin bireyde duygusal duruluk, özdenetim, duygusal hakimiyet, başkalarıyla empati yapabilme becerisi, olgunluk, hoşgörü, anlayış ve erdemlerin gelişmesine sebep olur.

Duygusal disiplinden geçmiş birisi öfke, nefret, korku, kin, sıkıntı, bunalım ve stres gibi duygulara hakim olabilir ve aşabilir. Tepkisel hareketlerin kontrol edilmesi, hareketlerin kararlı ve denetimli yapılması, bireyin düşünerek hareket etmesi duygusal disiplinin bir parçasıdır.

Duyguların disipline edilmesi ve temizlenmesi sayesinde sezgisel yetenekler açığa çıkar ve durulaşır. Sezgisel yetilerle alınan bilgilerin doğru yorumlanması zihinsel disipline dahildir.

Birey tutarsız inançlardan ve duygusal alışkanlıklardan arınmalıdır. Boşa enerji ve zaman kaybına sebep olan duygusal kalıplar, tekrar eden kısır döngüler, dönüşüme ve değişime direnç gösterildiği durumlarda altta yatan sebeplere ve duygulara bakılmalıdır.

Birey kendisine yöneltilen eleştirileri olgunlukla karşılamalı ve değerlendirebilmelidir. Aşırı hassasiyet gösterdiği konularda kendini dizginleyebilmeli ve hassasiyetine kendi çerçevesinin dışından da bakabilmelidir.

Duygular akışkandır ve dönüştürülebilirler. Zihnin derinliklerinde kilitli kalan duygularla yüzleşilmesi ve ilgili olan anıların yeniden yorumlanmasıyla duygusal içerikler dönüşebilir. Ayrıca Esma Zikri veya Şifa Nuru ile duygular işlenebilir. Her renk ışık duygular üzerinde kendine özgü etkiler yapar. Her duygu bir çok sistemde bir çok kavrama ve duyguya karşılık gelir.

Alınganlık özellikle işlenmesi gereken bir konudur. Birey eksiklik ve üstünlük komplekslerine kapılmamalıdır. Kendi değerini net bir şekilde hem kendi gözlemleri hem de dışarıdan gelen yorumlarla görebilmelidir. Kendinden çeşitli bağlamlarda üstün olan kişilerle karşılaştığı zaman kendini ezik hissetmemeli veya gurur yapmamalı bunun yerine üstün kişiden ortak menfaat çerçevesinde faydalanmayı bilmelidir. Kimse değerli bir şeyi değersiz göstererek kendini daha değerli hale getiremez. Kişi kendinden çeşitli bağlamlarda daha zayıf olan kişilerle karşılaştığı zaman onların zaafiyetlerini ve iyi niyetlerini suistimal etmemelidir ve katkıda bulunabilmeli, eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olmalıdır.

Zihinsel Disiplin

Zihinsel disiplin sonucunda birey kavramları net bir şekilde kavrayabilir, günlük hayatında ve geleceğine dair konularla ilgili olarak çözümler üretebilen ve uygulayabilen bir zekaya sahip olur. Entellektüel olarak birikim sahibi olmak da zihinsel disiplinin bir parçasıdır.

Kişi düşüncelerine ve zihnine hakim olabilmeli ve aktif bir şekilde kullanabilmelidir. Zihninin içeriğini bilmeli ve gerektiği yerde kendi zihninin derinliklerine ulaşarak duygularını ve düşüncelerini yeniden yapılandırabilmelidir.

Zihnin bir çok işlevi ve fonksiyonu vardır. Bir çok farklı bakış açısından bir konuyu ele alabilir. Sabit fikir ve öznel bakış açılarıyla olayları yorumlamak zihinsel olarak disiplin eksikliğine ve atalete işarettir. Birey bir konuyla ilgili olarak konuya dahil olan kişilerin bakış açısından bakabilmeli ve nesnel yargılar üretebilmelidir.

Nesnel yargılara ulaşabilmek için bireyin zihinsel olarak bilgi birikimi olmalıdır. Nesnel yöntemlerle ulaşılan bilgiler ile birey evreni doğru yorumlamalıdır.

Zihinsel disiplinin en önemli amaçlarından biri bireyin hakikat bilinciyle yaşamasıdır. Zihinsel disiplin sayesinde birey bireysel-toplumsal-evrensel konularla ilgili olarak hem öznel hem de nesnel hakikatlere ulaşabilmeli ve koruyabilmelidir. Sebep ve Sonuç bağlantıları doğru kurulmalıdır.

Birey bir konuyu hangi açıdan ve nasıl yorumladığının bilincinde olmalıdır. Düşünceler duyguları ve eylemleri koşullandırabilirler. Seçimlerimizi nasıl ve ne üzerine yaptığımız sahip olduğumuz inançlar, düşünceler ve yargılama mekanizmalarımız üzerine kuruludur.

Zihin izlenimlere açıktır. Ancak bir izlenim bir çok açıdan yorumlanabilir. Zihin ve sezgiler birlikte çalıştığı zaman görünen ile olan arasında farklılıklar tespit edilebilir. Her zaman görünen ve söylenenler olan-biteni doğrudan doğruya yansıtmayabilir.

Zihinsel disiplin bireyin ifade, işlem, düşünce, algı, yorum, idrak ve zekasını geliştirmelidir. Analitik, Eleştirel, Yaratıcı, Çözümcü düşünce yöntemleri ile zihin disipline edilebilir. Bulmaca, Zeka Oyunları, Kavramsal Meditasyon, Doğal Süreçlere Meditasyon, Sembollere Meditasyon sayesinde de zihin disipline edilebilir.

Birey kendi kendine yalan söylemekten kaçınmaladır. Zihin kaçamak, ayartma, bahane ve sanrılara karşı korunmalıdır. Sanrıları temizlemek için ilgili konular dikkat ve özveri ile incelenmeli ve doğru düşünceler oluşturulmalıdır.

Ahlaki Disiplin

Zihinsel disiplin duygusal disiplinle birleştiği zaman Ahlaki disiplinin önemli bir bölümünü meydana getirirler. Ancak Ahlaki disiplin bundan ibaret değildir. Ahlaki disiplin birisinin karakter olarak yapılanması, gelişimi, sağlamlığı ve olgunluğu ile ilgilidir. Birisinin ahlaki disiplini karakterinin nasıl olgunlaştığı ve olgunluk seviyesi ile alakalıdır.

Doğru zamanda doğru hareketleri yapmak, karşılaşılan durumlara doğru ve denetimli tepkiler vermek ve ihtiyatlı hareket etmek, gereksiz hareketlerden kaçınmak ahlaki disiplinde önemlidir.

Ahlaki disiplin ile zaaflar ve kusurlar temizlenir, yerlerine erdemler ve güzellikler yerleştirilir. Ahlaki disiplin sonucunda birey kusurlarını saklamak yerine işleyerek kendi eksiklerini kapatır. Ahlaki disiplin sonucunda bireyin yaptığı hareketler toplumda zarar teşkil etmez.

Ahlaki disiplin sonucunda birey açıksözlü, adil, doğru, sağlam, olgun, dürüst, şeffaf, samimi, içten, sevgi dolu olabilir. Kişi eylemlerinde ve alışkanlıklarında zarar yerine faydayı tercih etmelidir. Bütüncül hayır bireysel menfaatin önünde olmalıdır. Birey kendi menfaatini gözettiği yerde başkalarına zarar vermemeli ya da özgür yaşam tercihlerini ve muratlarını engellememelidir. Birey hakikati çarpıtmamalı ve yalan söylemek zorunda kalacağı durumlarda kalmamalıdır.

Yalanı meşrulaştırmak en büyük ahlaksızlıklardan biridir ve diğer bütün ahlaksızlık ve yozlaşmanın önünü açar. Hakikat herkesin hakkıdır. Yalan yanlış bilgi üzerinden cehalete sebep olur ve zihinsel dokuda yaralanmalar açar. Kendine yalan söyleyen birisi başkalarına da yalan söylemeye meyillidir. Sosyal korkularla yüzleşmek birisinin dürüstlüğüne de katkıda bulunur.

Birisinin Astral bedeninin ışık seviyesi ve durumu kişinin ahlaki durumuna bağlıdır. Birinin ahlaki durumu da temel, esas, yüksek ve ilahi değerlere olan sadakati ile gelişir. Değerlere ve ideallere sadık kalınmadığı zaman ahlaki bozulma meydana gelir. Sadakat değerlerin sağlanması ve koruması için gereklidir. Değerlere sadık kaldıkça karakter olgunluğu gelişir.

Birey ahlaki meziyetlerin ve erdemlerin kendinde ebediyette de kalıcı olmasını istediği zaman bunların üzerine yemin ederek veya Tanrıyla sözleşerek kalıcı bir değişim sağlayabilir. Bu noktadan sonra kişi verdiği söze sadık kalması gerekir, ancak yeminler ve sözleşmeler bilinçaltını koşullandırdığı için kişinin ayartmalara rağmen sadık kalmasını kolaylaştırır ve iradesini güçlendirir.

Birey kendine haddinden fazla taviz vermemelidir. Kendi üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirmelidir ve kendi sorumluluklarını başkalarına yüklememelidir. Olumlu ve olumsuz durumlarda kendi payını ve katkısını bilmelidir.

Toplumun ahlaki dokusunun korunmasından bütün bireyler sorumludur. Bu yüzden ahlaki tutarlılığın toplumda sağlanması konusunda birey tek başına değildir ve bütün bireyler birbirinin ahlaki durumunu gözetmelidir. Ahlaksızlık meşrulaştığı zaman bireyler ahlaksızlık yapmaya eğilimlidir bu da toplumun genelinde değerlerin kaybedilmesine sebep olur.

Ruhsal Disiplin

Ruhsal disiplin bütüncül bir konudur. Bir bireyin kendini olduğu gibi amel defterine dayanarak tanımasına bağlıdır. Bireyin esas ve hakiki kimliğini bilmesi ruhsal disiplinin en temel merkezidir.

Ruhsal disiplinde özellikle Karma, Adalet, Sağlık, Denge, Hakikat, Ebediyet, Zaman, Murat, İrade, Saflık, Potansiyel, Aşkınlık ve Basiret konuları gözetilmelidir.

Kişi geçmiş yaşamlarını hatırlamalı, mirasını bilmeli, günahının-sevabının hesaplaşmasını yapmalıdır. Birey Ruhun Egoya, Akla, Kalbe, İradeyi, Bedene, Göze, Duyguya, Hisse sahip olduğunu bilmelidir.

Ruh ebedi ve kalıcıdır. Fiziksel ölümden sonra da yaşamaya devam eder, unutulan yaşamlar hatırlanabilir. Böylelikle geçmişten taşınan hesaplar farkındalıkla yaklaşılarak adaletle kapatılabilir. Kişinin ruhsal olgunluk göstermesi için geçmiş yaşamlardan gelen hesapları kapatması, ebediyete intikal eden ilişkilerinde sevginin varlığı önemlidir.

Kişi özünü özgür ve özgün bir şekilde güzelce ifade etme becerisini kazandığı zaman ruhsal olarak önemli bir olgunluk yaşar. Ruh kendini kimlik üzerinden ifade edebilir ancak kimlikten ibaret değildir. Geçmiş yaşamlar şifalandırıldığı zaman ego çözünür ve ruhun kendini özden ifade etmesi için uygun bir hale gelir.

Kişi ebediyet boyutunda nasıl bir varlığının olduğunu bilmelidir. Hayata tam olarak nasıl bir konumda ve durumda devam ettiğinin bilincinde olmalıdır. Kendi kimlik algısını sanrılar yerine hakikatte yaptığı-ettiği ve olduğu üzerinden oluşturmalıdır.

Ruhsal yetiler doğru ve basiretli bir şekilde bütüncül hayra koşullandırılarak kullanılmalıdır. Toplumsal sorumluluk bilinciyle ruhsal yetilere sahip olmak birlikte düşünülmelidir. Ruhsal yetiler toplumun ihtiyaçlarını da karşılayabilmelidir. Her birey kendi açısından kendi yetenekleri ve imkanları dahilinde topluma katılımını yapmalıdır. Toplumsal ihtiyaçların mevcut olduğu yerde birey gayretten kaçınmamalıdır ve gelecekte herkesin daha olumlu koşullar içinde yaşaması için sorumluluk üstlenmelidir.

Ruhsal disiplinin önemli bir yönü hurafelerden, yanlış inançlar, tabu ve dogmalardan arınmaladır. Ruhsal hakikatleri olduğu gibi görmeli ve bunun ışığında ruhsal olguları ve olayları yorumlamalıdır.

İş-Meslek-Uzmanlık Disiplini

Bireylerin çalıştıkları iş ve meslek kollarındaki eğitimi, güncelliği, etkinliği, verimi, doğruluğu, ahlaki saflığı, çalışkanlığı, iş ilişkileri, ekip çalışması ve performansına dairdir. Mesleki bilgiye ve iş sahasına hakim olmak disiplinle gelen bir durumdur.

İş ahlakının önemli gereklilikleri disiplin sayesinde sağlanır. Disiplin yapılması gerekli olan işlerin doğru biçimlerde, usüllerde, üslupla ve yöntemlerle yapılmasını sağlamalıdır. Disiplin varlığında organizasyon, sistem ve mekanizmalarda aksama görülmez. Ekip çalışması ve grup verimi mevcut olabilir. Bir grubu oluşturan bireyler aynı tema ve konularda birbirlerini tamamlayarak işlev gösterirler. Disiplin varlığında her birey kendi üzerine düşen iş yükünü alır ve görev dağılımları adaletli olur. Kimse kimsenin açığını kapatmak için fazladan gayret göstermek zorunda kalmaz.

Herkes bir mesleğe hakim ve vakıf olabilir. Böylelikle ekonomik olarak özgürleşebilir ve kendi hayatını idame ettirebilir. Birey iş deneyimi ve eğitimler ile bir dalda uzmanlaşabilir. Uzmanlaşmak temelinde bir konuya tam ve kapsamlı bir hakimiyet ve detaylara ince işleyebilme ile görünür. Kişi uzmanlık geliştirdiği konuları suistimal etmemelidir. Uzman birisi kendi alanında yapılan yanlış uygulamaları denetlemeli ve kalite standartlarını korumalıdır.

Önemli toplumsal konular hakkında bilirkişi ve uzmanların görüşlerine bakılarak karar verilmeli ve hareket edilmelidir. Uzmanlar kendi konularında işlerin yolunda gitmesi konusunda sorumlu hissetmelidirler.

Yaratıcı Disiplin

Bireyin üzerinde çalıştığı konuya bilimsel-sanatsal hakimiyeti, yetenekleri, üretkenliği, çalışkanlığı, yaratıcılığı, gözlemleme ve ifade gücü, kararlılığı gibi konuları içerir. Yaratıcı kişilerin sıfırdan ürünler ve eserler yaratması ve halkın beğenisine sunabilecek kadar kaliteli işler yapabilmesi de bir disiplin sonucu ortaya çıkar.

Yaratıcı ürünler üreten bireyler topluma açık iş yaptıkları için eleştiriye açık olmalıdır. Eser kalitesinin yüksekliği bireyin emeği ve yaratıcılığı ile doğru orantılıdır. Sanatçılar ve Bilim İnsanları toplumsal gerçekliklerden kopuk bir şekilde yaşamamalıdır. Topluma kendilerini açıkça ifade edebilmelidirler. Toplumun sanatı ve bilimi sevmesinin en önemli koşullarından biri sanatçı ve bilim insanın da sevilmesi ve değer görmesidir. Bu açıdan sanatçı ve bilim insanları toplumla karşılıklı iletişime girmekten çekinmemelidirler.

Birey eserleri ile öne çıkmayı çevresi ve referansları ile öne çıkmaya tercih etmelidir. Bir çok yaratıcı birey hem bilim hem de sanat eserleri üretmek için emek ve özveri göstermektedir. Başkalarının önüne geçerek veya eserlerinden intihal yaparak ünlenme telaşına kapılmamalıdır.

Yaratıcı konular hakkında en iyi rehber ve öğretmenlerden biri Tanrıdır. Tanrı ile ilham bağı kurmak bireyin yaratıcılığını besler. Tanrı ile birlikte düşünebilmek ve yaratabilmek mümkündür. Birlik bilincine açık olmak burada önemlidir.

Sanat eserlerinde özden, özgür ve özgün bir ifadenin oluşabilmesi için sanatçı kendini yetiştirebilir. Üslup, estetik, yerleştirme, ölçü, hitap, tavır, tutarlılık, anlam-mana, biçim, tanıtım, azim, güzellik, tarz, üretim, çalışkanlık, içerik, yetenek, felsefe, duyarlılık, hakimiyet gibi bir çok alanda sanatçı kendini geliştirebilir.

Bir şeyin sevgiyle yapılması o işin, eylemin veya eserin güzelliğine de etki eder. Yaratıcı eserler üretirken esere yüklenen mana üretim sürecinde hissedilen ve yüklenen yüklerden meydana gelir. Her eser böylelikle görüntüsünün ötesinde bir oluşa sahip olduğu görülebilir.

Yaratıcı eserler üretimi maneviyatın dönüşmesi, yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi gibi konuları da içerebilir. Yaratıcı süreçlerde birey hem bireysel hem de toplumsal konuları işleyerek dönüşüm sağlayabilir ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına vesile-sebep olabilir.

Yaratıcılık özümüzden açılabilir. Yaratıcılığı anlamak yaratıcı disiplinin önemli bir alanıdır.

Bilimsel Disiplin

Bilimsel disiplin içinde de hakikat, tutarlılık, geçerlilik, yenilik, çağdaşlık, bilimsel etik, açıklayıcılık, doğruluk, gözlem, deney, teori, pratik, yorum, eleştiri, felsefe ve bilim tarihi gibi konularda bir birey kendini geliştirebilir ve disipline edebilir. Bilimsel bilgilerin evrenin içinde bütüncül olarak tutarlılığına bakılması önemlidir.

Özellikle tıpta ve ilaç sanayinde bütüncüllük çok önemlidir, başka sistemlere zarar veren ve önemli yan etkileri olan terapi, müdahale ve ilaçların lokal yararlarına odaklı araştırmaların yayınlanması bilimsel eksikliklere sebep olmaktadır. Bilimsel etikte açıklık insanların genel olarak uygulamaya konulan konularda doğru bildiklerini sandıkları yerde yanılgıya düşmesine sebep olur. Bir konu bütüncül olarak araştırmalı ve sadece lokal veya parçaya odaklı çalışmalara dayanarak endüstriyel standartlar ve yasal yaptırımlar belirlenmemelidir. Tıp konusunda semptomları gidermek yerine problemleri kökten çözmek çok daha hayırlıdır.

Bilim insanlarının toplumun bütün kesimleri tarafından anlaşılabilecek sadeleştirilmiş bilim eserleri üretmesinin hayrı çok büyüktür. Toplumun bilimsel açıdan güncel kalabilmesi bilim insanlarının yaptığı çalışmalar ile mümkündür.

Şifacıların ve Ruhbanların günümüzde bilimsel disiplin kazanması çok önemli ve hayırlıdır.

Ezoterik Disiplin

Ruhsal disipline ek olarak İlahi Nizam’da vazifeli veya gönüllü olarak İnsanlığa, Dünya’ya, Doğaya katkıda bulunan kişiler İnsi-Melek, Görevli, Gönüllü, Evliya, Aziz, Usta, Rehber veya Hoca gibi konumlarda görülebilirler.

Ezoterik disiplinde yetişmiş birisi Temel, Esas, Ruhsal, İnsani ve İlahi değerleri en iyi şekilde yansıtması gerekir. Ezoterik disiplindeki birisi İlahi Devlet içinde bir görevli olmak için yetişmiştir.

Ezoterik disiplindeki birisinin Birlik bilinci ile düşünebilmesi Mehdi-Mesih-Maitreya-Mahatma-Melchidezek gibi İnsan ile İlahi boyutu kavuşturan ortak bilinçler içinde ve iletişim halinde olması önemlidir.

Ezoterik disiplinde olan birisi kendi menfaatleri için toplum zararına çalışan kişi ve gruplara karşı uygun bir tavır takınmalı. Bu tarz faaliyetleri beslememeli ve engellemelidir.

Ezoterik disiplindeki birisinin toplumsal genel anlayış üzerine bir aşkınlık geliştirmesi gerekir. Toplum genelindeki bireylere rehberlik edebilmesi ve toplum içinde faaliyet gösterebilmesi için potansiyel gücünü kontrollü bir şekilde açığa çıkararak yetenekler ve aşkınlıklar geliştirmelidir. Geliştirdiği ve kazandığı yetenekler ve aşkınlıklardan sorumlu olup, bunları bütünün hayrına kullanmalıdır.

Ezoterik disiplindeki birisinin Toplumun Karmik ve Yapısal ihtiyaçlarını karşılama yönünde elinden gelenin de ötesine geçerek, kapasitesini yükseltip, gerekeni yapması gerekebilir. Ezoterik disiplindeki biri eleştiriye açık olmalıdır.

Ustalar, Rehberler ve Evliyalardan gelen mesajlar, tebliğler, rüyalar ve vizyonlar dinlenmelidir. İletişimin kimden olduğu iyi anlaşılmalıdır. Ustalar, Ejderhalar ve Yüksek İnisiyeler ruhsal boyutlar üzerinden yaygın yayınlar ve alan tesiri yapan işler yapabilirler. Görücüler bu işleri de gözetleyerek topluma nakledebilirler.

Ezoterik disiplin içinde sembolizm bilgisi çok önemlidir. Semboller toplumsal bilinç içinde aktif yaşayan varlıklardır ve değer taşırlar. Semboller üzerinden ölçüm ve denetleme yapılabilir. Semboller ile enerji veya ışık çağırılabilir ve yüklenebilir.

Koordinasyon sağlarken ortak şuurda sezgisel bir uyum içinde olmak toplumsal bilince meditasyon yapıldıkça mümkündür. Toplumun ihtiyaçlarını gözetmek ve muradın gerçekleşmesi burada önemlidir.

Geçmiş yaşamların bilincinde olmak önemlidir. Ezoterik disiplin sadece ömürlük bir disiplin değildir ve ebediyete işler. Kişi geçmiş yaşamında eylemleriyle, sözleriyle ve eserleriyle tarihe geçmiş olabilir. Sorumluluğunun bilincinde olmalı ve yeni yaşamlarında da geçmiş yaşamlarında gösterdiği başarının üzerine çıkan bir başarı sergileyebilmelidir.

Ezoterik disiplinde koşulsuz hizmet ve yardımlaşma önemlidir. Kişi İlahi Varoluş seviyesinde yaşayan varlıkları net bir şekilde görebilmeli ve irtibat kurabilmelidir.

Dürüstlük, Hakikat, Aşkınlık, Adalet, Adama, İdealizm, Sevgi, Hikmet, İrfan, Anlayış, Merhamet, Güç, Güzellik, Zafer, Haşmet, Temel, Hakimiyet, Acize ve Muhtaca Yardım, Sorumluluk, Murat, Vazife, Kapasite, Deha, Yaratıcılık, Şifacılık, Öğretmenlik, Habercilik, Velayet, Veraset, Teslimiyet, Tekamül, Kemaliyet gibi bir çok konu Ezoterik Disipline dahildir.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s